loader

Oferta

Jesteśmy przygotowani zarówno do obsługi dużych projektów dla korporacji, jak i do bieżącej obsługi prawnej firm w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Swoim Klientom oferujemy możliwość zawarcia umowy o kompleksowej współpracy np. obsługa prawna + windykacja lub świadczeniem usług w postaci jednorazowych zleceń.

Specjalizacje

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie:
 • optymalnych sposobów i form rozpoczęcia dzialalności gospodarzej,
 • rejestracji przedsiebiorców we właściwych rejestrach, w tym m.in. przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów, statutów,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowywanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań - rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • rozwiązywanie konfliktów pomiedzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami,
 • pomoc w procesach tworzenia, łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji,umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki
 • obsługa spółek (spółki prawa handlowego, spólki osobowe i nieosobowe) w tym także spółki akcyjne notowane na GPW
Oferujemy pomoc prawną w zakresie:
 • sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania,
 • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ponadto oferujemy:
 • pełna obsługę prawną w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi, w tym NSA,
 • pomoc prawną przy: uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń budowlanych, uzyskiwaniu zezwoleń wodno-prawnych.
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie zawierania, wykonywania oraz dochodzenia należności wynikających z umów oraz czynności cywilnoprawnych a w szczególności:
 • pomoc w negocjacjach kontraktów trudnych,
 • opracowywanie projektów umów uwzględniających specyficzne potrzeby Klientów i uwarunkowania wynikające z zaistniałych sytuacji prawnych i faktycznych,
 • pełna obsługa prawna przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania,
 • w przypadku sporów wynikłych na tle obowiązywania umów, zapewnienie fachowej pomocy prawnej oraz zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach postępowań,
 • przygotowywanie jednostronnych projektów oświadczeń woli,
 • świadczenie pomocy prawnej przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, kompensacji wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji, dopłat itp.
Oferujemy również usługi w zakresie weryfikacji i przygotowywania projketów umów dotyczących:
 • świadczenia usług, obrotu towarowego oraz pośrednictwa handlowego w tym w handlu zagranicznym,
 • działaności marketingowej, reklamowej, promocyjnej oraz w zakresie obrotu bazami danych,
 • finansowania i rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych,
 • zabezpieczania wierzytelności,
 • podejmowania wspólnych przedsięwzięć,
 • tworzenia systemów dystrybucyjnych i logistycznych,
 • obrotu prawami w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej.
Kancleria świadczy usługi obejmujące m.in:
 • przygotowywanie opinii w kwestiach związanych z prawem pracy,
 • udział w negocjacjach i sporządzanie umów menadżerskich oraz umów o pracę z członkami organów spółek, kadrą kierowniczą, członkami zarządów,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • negocjacje ze związkami w sprawie zakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych itp.,
 • doradztwo prawne dotyczące rad pracowniczych i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • doradztwo prawne dotyczące zwolnień grupowych i sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy.
Kancelaria zapewnia:
 • doradztwo prawne w zakresie oddziaływania na środowisko na każdym etapie prowadzenia działalności produkcyjnej, przetwórczej lub transportowej,
 • identyfikacja ryzyk prawnych oddziaływania na środowisko, w tym odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, w tym relacji do innych przepisów polskiego systemu prawa,
 • sporządzanie umów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, w tym umów z gestorami sieci wodociagowej i odbiorcami odpadów, umów z operatorami instalacji przemysłowych,
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, w sprawach związanych z wydaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz innych decyzji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
Kancelaria zapewnia swoim Klientom obronę w sprawach karnych, na wszystkich etapach postępowania, a także reprezentowanie pokrzywdzonych w toku procesu karnego.
Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • postępowania przygotowawczego – udział w posiedzeniach aresztowych, składanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa, zaznajomienie z materiałami śledztwa;
 • postępowania sądowego – reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym, a także w postępowaniach szczególnych (postępowanie uproszczone, nakazowe, przyspieszone, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia);
 • sporządzania nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania);
 • postępowania karnego wykonawczego – odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • prawa karnego skarbowego;
 • prawa wykroczeń.

Nasze siedziby

Biuro w Warszawie

Concept Tower
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
(22) 354 - 64 - 96
(22) 354 - 64 - 97
biuro@radcyprawni.net

Biuro w Krakowie

Szlak 65/205, 31-153 Kraków
(22) 354 - 64 - 96
(22) 354 - 64 - 97
biuro@radcyprawni.net